Antyki
Regulamin serwisu
Kaza Invest with Us
Polowanie
Kredyty Financing
Wypoczynek
Konserwacja
Wycena Valuation
Polecamy
Projekt skansen
Opłaty i Reklama
Leksykon architektury
Almanach Zabytków
Akty prawne
Procedury Procedures
Cudzoziemcy Foreign
Porady
Firmy
Projekt PP
Słownik Dictionary
Korzenie
Filatela
Obok - magazyn
Warszawa retro
Media
Vip
Przetargi Nowość !
Partnerzy
Kalkulator
Jesteś tutaj->www.kaza.com.pl->Opłaty i Reklama

Cennik

OPŁATY PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI


TAKSA NOTARIALNA
uwaga od dnia 30.06. 2004 obowiązuje nowa taksa notarialna.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991r. z późniejszymi zmianami w sprawie taksy notarialnej określa maksymalne stawki wynagrodzenia za czynności notarialne dokonywane przez notariuszy prowadzących kancelarie notarialne.
Notariusz może w umowie ze stroną czynności notarialnej ustalić wynagrodzenie niższe niż wynikające ze stawek taksy notarialnej. Jeżeli
dokonanie czynności notarialnych wymaga wyjątkowo dużego nakładu pracy i czasu, notariusz może ustalić wynagrodzenie wyższe, lecz nie przekraczające dwukrotnego wynagrodzenia przewidzianego za daną czynność. Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza lokalem kancelarii notarialnej, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu, w wysokości:

1. w porze dziennej (liczy się czas między 8.00 a 20.00) - do 50zł

2. w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - do 100zł

Wysokość maksymalnego wynagrodzenia zależna jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej i wynosi przy wartości:
1. do 3.000zł - 100zł

2. powyżej 3.000zł do 10.000zł - 100,00zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000zł

3. powyżej 10.000zł do 30.000zł - 310,00zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000zł

4. powyżej 30.000zł do 60.000zł - 710,00zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000zł

5. powyżej 60.000zł do 1.000.000zł - 1.010zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60.000zł

6. powyżej 1.000.000zł - 5710zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1.000.000zł nie więcej niż 13.208,82 zł (w roku 2004)

Jest to taksa notarialna stosowana wtedy, gdy przedmiot czynności notarialnej stanowi własność hipoteczną (całość taksy notarialnej).

Każda czynność notarialna opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23%
(od dnia 01.01.2001r.)

Również notariusz pobiera opłatę sądową (wg. odrębnych przepisów - patrz opłata sądowa) oraz opłatę za wniosek (skierowany do sądu
księgowo-macierzystego - 150zł) .
Za sporządzenie aktu umowy dotyczącej zbycia własnościowego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej maksymalne wynagrodzenie notariusza wynosi 50% wynagrodzenia wg.stawek taksy
notarialnej przewidzianych jako całość tejże taksy.
Za sporządzenie wypisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6zł za każdą rozpoczętą stronę (za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy).
W razie nie dojścia do skutku czynności notarialnej z przyczyn niezależnych od notariusza, wynagrodzenie ustala się w wysokości do jednej trzeciej wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby, gdyby czynność ta została dokonana.

Inne czynności notarialne np.:
Testament - 50zł (złożony - 100zł ; odwołanie testamentu - 30zł)
Przyjęcie i odrzucenie spadku - 20zł
Umowa majątkowa małżeńska 400zł
Przekazanie gospodarstwa rolnego 600zł
Pełnomocnictwo 30zł
Poświadczenie kopii z oryginałem 6zł
Poświadczenie podpisu (w tym pełnomocnictwo) 20zł


OPŁATA OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH

W przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opłata od czynności cywilno prawnych wynosi 2% ceny podanej w akcie notarialnym,
natomiast w przypadku nabycia nieruchomości mieszkalnej lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość opłata opłata od czynności cywilno
prawnych wynosi 2% ( 5% do dnia 31.12.2000r.)
Opłatę tą pobiera notariusz.


OPŁATA SĄDOWA

Opłaty sądowe w sprawach ksiąg wieczystych, obowiązujące od 2 marca 2006 r.

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych
w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5000 złotych.

Wysokość opłaty stałej:
- Pisma, jakich dotyczy opłata
- Uwagi

200 złotych co do zasady od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego.

Tę opłatę stałą pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

Część opłaty stałej proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie.

150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności.

150 złotych od wniosku o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

150 złotych od wniosku o wpis własności mieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha.

150 złotych od wniosku o wpis praw osobistych i roszczeń.

150 złotych od wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

60 złotych od wniosku o założenie księgi wieczystej. Tę opłatę stałą pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu.

Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną taką opłatę stałą.

60 złotych od wniosku o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

60 złotych od wniosku o odłączenie nieruchomości lub jej części.

60 złotych od wniosku o sprostowanie działu I-O księgi wieczystej.

60 złotych od wniosku o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

60 złotych od wniosku o dokonanie innych wpisów poza wyżej wymienionymi opłata stała, przewidziana dla wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów.

Połowa opłaty pobranej od wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej.

Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.
U. 2005 r., Nr 167, poz. 1398)


PROWIZJA BIURA


W przypadku nabycia nieruchomości za pośrednictwem biura prowizja najczęściej wynosi 2,5%-3% wartości nieruchomości ustalonej przez strony
transakcji.

W przypadku Najmu nieruchomości za pośrednictwem biura prowizja wynosi jednomiesięczny czynsz najmu brutto ustalony przez strony transakcji.

W przypadku zbycia nieruchomości za pośrednictwem biura prowizja jest ustalana w zależności od formy zgłoszenia nieruchomości (rodzaju umowy) i
wynosi od 2,5% - 3,0% wartości nieruchomości ustalonej przez strony transakcji.

Dla zapewniania naszym klientom prawidłowej, odpowiednio dużej i skutecznej reklamy ich nieruchomości podpisujemy z nimi przede wszystkim umowy typu wyłącznego.

uwaga: prowizję za pośrednictwo zostały od dn. 01.05.2004r. obciążone podatkiem VAT 23%

KALKULATOR OPŁAT


Wejdź TU, aby skalkulować koszty jakie należy ponieść przy zakupie nieruchomości.

CENNIK DLA CELÓW WYDAWNICZYCH


 • Prezentacja drukowanego materiału graficznego dotycząca jednego obiektu w formacie A4 - 10 zł brutto/str. • Prezentacja drukowanego materiału graficznego dotycząca jednego obiektu w formacie A4 oraz opracowana przez KAZA dokumentacja - 50 zł brutto/str. • Prezentacja multimedialna na płycie CD-rom ze zdjęciami jednego obiektu - 100 zł brutto/szt. • Prezentacja multimedialna na płycie CD-rom z filmem jednego obiektu - 300 zł brutto/szt. • Prezentacja multimedialna na płycie CD-rom z filmem jednego obiektu oraz dokumentacją opracowaną przez KAZA - 350 zł brutto/szt. • Prezentacja multimedialna na płycie CD-rom z filmem pięciu wybranych obiektów oraz dokumentacją opracowaną przez KAZA - 2000 zł brutto/szt.


 • R E K L A M A


 • Umieszczenie odnośnika na głównej stronie pod paskiem REKLAMA, wraz ze zdjeciem - 199,00zł netto/m-c + VAT 23%. • Umieszczenie banera z odnośnikiem na głównej stronie, o wymiarach 100 x 140 px, po lewej stronie pod paskiem POLECAMY, - 299,00zł netto/m-c + VAT 23%. • Umieszczenie banera z odnośnikiem na głównej stronie, o wymiarach 384 x 88 px, po środku strony pod napisem REKLAMA, - 399,00zł netto/m-c + VAT 23%.


 • Przyjmujemy płatności za pomocą serwisu www.myPOS.com


  Copyright 2002-2021 by KAZA. All Rights Reserved.
  Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.